Програма за развитие на селските райони

Ос № 4: Лидер

Под-мярка 431-2„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

 

 

 

Територия „Терра Бесика –

Батак и Ракитово”

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово”

(СНЦ „МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”)

 

Поканата е адресирана до представителите на общински съвети и администрации, неправителствени и стопански организации на територията на общините Батак и Ракитово, избрани и номинирани от съответните секторни организации, чиито интереси представляват, за потенциални учредители на Местна инициативна група „Терра Бесика – Батак и Ракитово”.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общини Батак и Ракитово за потенциална местна инициативна група в селските райони” към под-мярка 431-2, ос 4: ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013, има удоволствието да ви покани на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово”.

 

 Учредителното събрание ще се състои на 14 март 2011 г. в заседателната зала на Общински съвет Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57, ет. 2, от 15:00 часа, при следния дневен ред:

 

1.    Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово” (СНЦ „МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”) и  седалище гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57

2.    Приемане на устава на сдружението

3.    Избор на органи на сдружението

4.    Определяне на размера на годишния членски внос

5.    Разни

 

Съгласно изискванията на Наредба 23/2009, регулираща създаването на местни инициативни групи по смисъла на ос 4: ЛИДЕР, ПРСР 2007 – 2013, Закона за юридически лица с нестопанска цел и принципите, обсъдени и приети в рамките на форума за териториално конкурентноспособно развитие на територията на общини Батак и Ракитово, за учредяването на МИГ всички потенциални учредители трябва предварително да са предоставили на екипа по проекта или ако не са, да донесат със себе си в самия ден на учредяване, официални документи, както следва:

 

·        За учредители, които са физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД), акционерни дружества (АД):

1.      Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията

2.      Решение на собственика или на компетентния орган за участие в сдружението

3.      Упълномощен представител на фирмата

 

 

·        За учредители, които са сдружения с нестопанска цел (СНЦ) или фондации

1.      Удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд

2.      Устав на сдружението, учредителен акт на фондацията

3.      Решение на компетентния орган за участие в СНЦ „МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”

4.      Упълномощен представител на сдружението или фондацията

 

·        За учредители общини

1. Копие от Решение на ЦИК за избор на кмет

2. Решение на ОбС

 

·        За представители на публичния сектор

1.Решение на съответния Общински съвет и/или документ, показващ кой го упълномощава

 

Отделно всеки официален представител на съответните юридически лица да носи личната си карта и печат на организацията, която представлява.

 

Моля имайте предвид, че само при наличие на всички документи и спазване на условията за представителност юридическите лица ще могат да станат учредители на МИГ.

За повече информация и потвърждаване на участие в учредителното събрание на МИГ, можете да се свържете с представителите на териториалния екип по проекта на следните телефони:                   

·        Крум Георгиев, координатор на проекта:               0894 466 694

·        Свилен Топчиев, технически сътрудник:               0895 003 239

·        Георги Керелов, член на териториалния екип:      0887 797 917

 

                                                                                    Крум Георгиев

Координатор на проекта по 431-2