УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово”

(СНЦ „МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”)

 

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1    (1) Сдружение „Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово”, наричано по-нататък в Устава Сдружението, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредено като форма на публично-частно партньорство между представители на публичния, гражданския и частен сектори от територията на общините Батак и Ракитово при спазване изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. „За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”,издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в ДВ, бр. 1 от 5.01.2010 г., сила от 5.01.2010 г.) (наричана за краткост „Наредба 23 на МЗХ”) както и на останалите изисквания и указания по ос 4 „ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските региони и на Министерството на земеделието и храните (за краткост, МЗХ).

.

(2) Сдружението се учредява за неопределен срок.

(3) Сдружението осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия.

Чл.2. Сдружението се изгражда и функционира на основата на следните принципи:

 1. Равнопоставеност между представителите на публичния, гражданския и частен сектори;
 2. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност,
 3. Споделяне на позиции и търсене на косенсус при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;
 4. Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
 5. Осигуряване на прозрачност, публичност и отчетност при вземането и изпълнението на решения – както за всеки член на Сдружението, така и за гражданите и организациите на територията, за която работи Сдружението.
 1. Планиране и управление на местна стратегия за развитие на територията на общините Батак и Ракитово, според който нуждите, възможностите и ресурсите за развитие се идентифицират с участие на основните заинтересовани страни;

 

 

Наименование

Чл. 3.  (1) Наименованието на Сдружението е както следва: Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово” или съкратено СНЦ “МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”.

(2) Наименованието на Сдружението се изписва допълнително на английски език по следния начин Non-Profit Association “Local Action Group Terra BessicaBatak and Rakitovo” или съкратено NPA “LAGTerra Bessica – Batak and Rakitovo”.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 4.  (1) Седалището на Сдружението е гр. Ракитово, България.

(2) Адресът на управление на Сдружението гр. Ракитово, ул.”Иван Клинчаров” № 57

 

 

Основни цели и предмет на дейност

Чл. 5. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

 

Чл. 6.  Сдружението си поставя следните основни цели:

1.      Да насърчава устойчивото развитие на местната общност, включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво, да подпомага  изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

2.      Да подпомага устойчивото и конкурентноспособно развитие на територията на общини Батак и Ракитово и качеството на живот в територията чрез планиране и управление на стратегия за местно развитие;

3.      Да развива и утвърждава подход за териториално интегрирано развитие на селските райони и по-конкретно подхода ЛИДЕР, подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

4.      Да повишава информираността и уменията на местните жители и да насърчава активното им участие в процеса на планиране и изпълнение на стратегии за местно развитие;

5.      Да подкрепя социални и организационни промени в общността на основата на обединяване на интересите на публичния, икономическия и гражданския сектор;

6.      Да подкрепя създаването на подходящи условия за развитието на възрастните хора и групи в неравностойно положение;

7.      Да създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в на територията на общини Батак и Ракитово чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на членовете на общността;

8.       Да инициира, развива и утвърждава практики за ефективно публично частно партньорство и мрежи за сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;

9.      Да подпомага опазването на околната среда и природните ресурси, както и да способства за опазване на културните паметници и наследство на територията на общините Батак и Ракитово и за запазване на местната идентичност;

10.  Да планира и прилага Стратегията за местно развитие на територията на общините Батак и Ракитово в съответствие с принципите на подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и да оказва съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в Стратегията;

11.  Да създава и поддържа на капацитет на местно ниво за успешно прилагане и изпълнение на Стратегия за местно развитие;

12.  Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната и извън страната.

Чл. 7.  (1) Сдружението ще използва следните средства и може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване и постигане на целите и задачите си, а именно:

 1. Подпомага процеса на формулиране и прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на общините Батак и Ракитово по подхода ЛИДЕР на ПРСР;
 2. Ръководи и технически обслужва процеса по набиране и одобряване на проекти, подпомагащи реализирането на мерки, включени в Стратегията за местно развитие, и предоставя необходимата информация за този процес на Разплащателната агенция (РА) по седалище на МИГ, както и осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, съвместно с РА и Управляващия орган (УО) по ПРСР;
 3. Участва в разработването на местните политики, като и подпомага утвърждаването на устойчиви и иновативни практики;
 4. Инициира и съдейства за реализирането на проекти и/или дейности, които биха подпомогнали запазването на културната идентичност на местната общност и популяризирането на историческите и културните й забележителности;
 5. Организиране и участие в мероприятия, като семинари, изложби, панаири и др. за  популяризиране на местния потенциал и продукти;
 6. Организиране на кампании за разясняване на законодателството, програмите и проектите за развитие на селските райони, свързани с европейската интеграция;
 7. Организиране на семинари, курсове, дискусии, работни срещи и други подобни образователни мероприятия за постигане на целите на Сдружението;
 8. Участие в Националната селска мрежа и Европейската селска мрежа, както и международни мрежи на местни инициативни групи за развитие на селските райони;
 9. Предоставя необходимата консултантска подкрепа и информация на заинтересованите лица (потенциални кандидати) при разработване на проекти, подпомагащи реализирането на мерки, включени в Стратегията за местно развитие;
 10. Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

(2) Сдружението осъществява дейността си на цялата територия на общините Батак и Ракитово.

Предмет на стопанската дейност

Чл. 8.  (1) В съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на своите идеални цели, за които е регистрирано, а именно: издателска дейност и обучение, използване и управление на материална и нематериална собственост и средства, маркетинг, рекламни, информационни и консултантски услуги, както и други дейности, разрешени от закона.

(2) Приходите от стопанската дейност се използват единствено за постигане на определените в настоящия Устав цели.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

Писмени актове

Чл. 9.  Всяко писмено изявление от името на Сдружението, извършвано при осъществяване на дейността на същото, трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

 

ГЛАВА ВТОРА - ЧЛЕНСТВО

Възникване на членство

Чл. 10.            (1) Член на Сдужението може да бъде физическо лице с постоянен адрес или юридическо лице със седалище на територията на действие на Сдружението, което споделя неговите цели, отговаря на изискванията за членство и се ангажира да допринася за дейността на Сдружението според своята специфика и възможности, като отчита интересите на сектора, който представлява.

(2) Членове на Сдружението по право са учредителите, като нови членове ще се приемат при спазване на принципа за равнопоставеност на секторите и за включване представителство на определена заинтересована страна, която не е представена.

(3) Новите членове се излъчват след провеждане на публична среща на представители на съответния сектор.

(4) Молбата за членство се подава до Управителния съвет и се придружава от декларация, изразяваща съгласие с Устава на Сдружението и поне три писмени препоръки от членове на Сдружението.

(5) Молбата се разглежда на първото заседание на Общото събрание след постъпването й.

(6) Членството в Сдружението възниква от датата на внасяне на дължимия членския внос за годината на приемането.

(7) Приетите членове се вписват в специална книга на членовете на Сдружението, която съдържа името и адреса на члена, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, размера на дължимия членски внос и датата на неговото заплащане.

 

Членски права и задължения

Чл. 11.            (1) Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.

(2) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

Прекратяване на членството

Чл. 12.            (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Решението за отпадане се взема от Общото събрание поради невнасяне на дължимия  членски внос за срок по-дълъг от една година. Невнасянето на членския внос се установява по счетоводни документи.

 

ГЛАВА ТРЕТА – ОРГАНИ

Чл. 13.            (1) Управлението на Сдружението се осъществява от:

1.      Общо събрание (ОС);

2.      Управителен съвет (УС);

3.      Контролен съвет (КС);

4.      Комисия за избор на проекти (КИП).

(2) Сдружението създава следните помощни органи за обсъждане на основни решения, свързани дейността на МИГ, чрез които да се осигури участие на основните заинтересовани страни в своята дейност:

1.      Kонсултативен съвет;

2.      Тематични групи.

(3) При необходимост се създават и други помощни органи във връзка с осъществяване дейността на Сдружението.

(4) Правилата за формиране и осъществяване на дейността на помощните органи се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

 

Раздел първи - ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав

Чл. 14.            Общото събрание е колективен върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Права на Общото събрание

Чл. 15.            (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема и изключва членове;
 3. избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
 4. избира и освобождава членовете и председателя на Контролния съвет и определя възнаграждението им;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 1. приема бюджета на сдружението;
 2. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 3. приема отчета за дейността на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по избор на проекти;
 4. приема критерии за избор на Изпълнителен директор и административния персонал
 5. отменя решения на другите органи на  Сдружението, които противоречат на закона, Устава на Сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на то;
 6. взема и други решения, предвидени в настоящия Устав.

 (2) Във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие, Общото събрание:

 1. Приема Стратегия за местно развитие, с която да кандидатства за финансиране пред УО на ПРСР;
 2. Утвърждава критерии и правила за избор на проекти;
 3. Приема годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена активност във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие;
 4. Приема доклада за прилагане на Стратегията за местно развитие, изготвен от Управителния съвет;
 5. Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от Сдружението за работата на КИП;

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на Управителния съвет, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 16.            (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно и на извънредни заседания, когато това е необходимо, от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се изпраща с писмо до членовете на Сдружението, публикува се на страницата на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко седем дни преди насрочения ден.

 

Кворум

Чл. 17.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

(2) Ако и след отлагането липсва кворум, Общото събрание не се провежда и се свиква отново по реда на чл. 16, на същото място и при същия дневен ред.

(3) Ако и при повторното свикване няма кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Провеждане

Чл. 18. (1) Общото събрание се открива от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от член на Управителния съвет, определен с решение на Управителния съвет.

(2) По предложение на откриващия, Общото събрание избира ръководство на събранието в състав - Председател и Протоколчик.

Право на глас

Чл. 19.            (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.      него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.      юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Един член може да представлява най-много още един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Гласуване

Чл. 20.            (1) Гласуването на Общото събрание е явно. Събранието може да реши да се гласува тайно.

Вземане на решения

Чл. 21.            (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Протокол

Чл. 22.            За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и протоколчика. Управителният съвет отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

 

Раздел втори - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл. 23. (1) Управителният съвет се състои от 9 (девет) физически лица, които са членове на Сдружението или са посочени като представители на юридическите лица, членове на Сдружението като представителството на трите сектора е в съотношение 2:3:4, както следва: 2 (двама) от публичен сектор : 3 (трима) от граждански сектор : 4 (четирима) от стопански сектор.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години. Член на Управителния съвет може да бъде преизбиран за нов мандат.

(3) Членовете на УС трябва да имат постоянен адрес и/или работят или да имат седалище на територията на действие на Сдружението.

(4) Лицата, които са представители на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници и които участват в състава на УС, не могат да съставляват повече от 49% от общия брой членове на УС.

Чл. 24.            (1) Пълномощията на член на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:

 1. при подаване на оставка;
 2. при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
 3. когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и Устава;
 4. когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на Сдружението;
 5. при причинени вреди от неговите действия.

(2) При напускане по негово желание членът на Управителния съвет е длъжен да отправи предизвестие до Управителния съвет в срок от един месец. В срока на предизвестието Управителният съвет свиква Общото събрание за избор на нов член на Управителния съвет на Сдружението. Новоизбраният член на Управителния съвет довършва мандата на своя предшественик.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 25.            Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението чрез своя Председател;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. предлага създаването на помощни органи и правила за тяхното формиране и осъществяване на дейността;
 8. определя структурата и щатното разписание на административния персонал на Сдружението, съгласно изискванията за минимален капацитет на финансиращите институции;
 9. предлага на ОС критерии за избор на Изпълнителен директор и административен персонал;
 10. , одобрява процедурите за избор на персонала и утвърждава резултатите от проведените процедури;
 11. взима решение за избор на Изпълнителен директор и административен песонал;
 12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

(2) Във връзка с прилагането на  Стратегията за местно развитие, Управителният съвет:

1.      Предлага Стратегия за местно развитие пред Общото събрание, с която да кандидатства за финансиране пред УО на ПРСР;

2.      Прилага одобрената Стратегия за местно развитие, актуализира я при необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;

3.      Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;

4.      Извършва всички други действия, които са предвидени съгласно одобрената Стратегия за местно развитие.

Заседания на управителния съвет. Свикване

Чл. 26.            (1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца и се свикват от Председателя, който не по-късно от седем дни преди датата на заседанието изпраща по електронна поща покана до всички негови членове, в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието.

(2) Членовете на Управителния съвет незабавно докладват на Председателя на Управителния съвет за настъпили обстоятелства, които считат, че са от съществено значение за дейността на Сдружението.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Кворум

Чл. 27.            (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Провеждане

Чл. 28.            (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от определен от  Управителния съвет член. Управителният съвет избира от състава си или възлага на трето лице да изпълнява функциите на протоколчик, който изготвя протокола за проведеното заседание.

(2) Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Вземане на решения

Чл. 29.            (1) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване, освен когато съвета не реши друго. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 50, ал. 2 и чл. 25, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Протокол

Чл. 30. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Председател на Управителния съвет

Чл. 31.            (1) Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание на Сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението;
 2. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
 3. организира и осигурява законосъобразното изпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 4. изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението в съответствие с трудовото законодателство;
 5. периодично внася в управителния съвет отчети и информация за дейността на Сдружението;

(3) За извършване на правни и фактически действия във връзка с прилагането на СМР Председателят на УС може да упълномощи Изпълнителния директор с нотариално заверено пълномощно, в което се определя изрично обемът на неговата представителна власт.

 

Раздел трети – КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.32. (1) Контролният съвет (КС) се състои от 3 физически  лица – членове на Сдружението или са посочени от юридическите лица, членове на Сдружението, които се избират за срок от 5 години, като не могат да бъдат избиани в два последователни мандата.

(2) Членовете на КС трябва да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.

(3) Членовете на КС се избират на квотен принцип – по един представител от всеки сектор.

Чл.33. (1) Дейността на КС се ръководи от Председател, избран пряко от ОС.

(2) КС се свиква на редовно заседание поне веднъж годишно, както и на извънредно - по искане на някой от членовете му.

(3) Заседанията на КС са редовни, ако на тях присъстват всички негови членове като решенията се вземат с единодушие от всички негови членове.

Чл.34. Контролният съвет има следните правомощия:

 1. следи за изпълнението на решенията на УС и упражнява контрол върху решенията на УС;
 1. проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване имуществото на Сдружението;
 2. следи за прилагането на правилата и процедурите, предвидени в СМР;
 3. следи за прилагането на правилата за избягване на конфликт на интереси.

 

Раздел четвърти – КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

Чл. 35. (1) Съставът на Комисията за избор на проекти, които да бъдат финансирани в изпълнение на СМР, се определя по решение на Управителния съвет, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и правилата за нейната работа.

(3) Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси.

 

Раздел пети - ПЕРСОНАЛ

Изпълнителен директор

Чл.36.(1) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Сдружението.

(2) Изпълнителният директор трябва да отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в действащото законодателство по прилагане на ПРСР.

Чл.37. (1) Изпълнителният Директор:

 1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Ръководи и координира дейността на помощните органи на  Сдружението;
 3. Ръководи и координира дейността на персонала на Сдружението и наетите външни лица;
 4. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на  Сдружението;
 5. Осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите  на Сдружението.

(2) Във връзка с прилагане на Стратегията за местно развитие, Изпълнителният Директор:

 1. Организира изготвянето на годишен план за работа и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена активност във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие и ги представя на Управителния съвет;
 2. Подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти;
 3. Изготвя годишния доклад за прилагане на Стратегията за местно развитие.

 

(3) За дейността си  Изпълнителният директор  се отчита пред УС.

Щатно разписание

Чл. 38. (1) Във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие, щатното разписание на Сдружението включва най-малко длъжностите, които са предвидени в действащото законодателство.

(2) Длъжностните характеристики на персонала се изготвят съобразно Стратегията за местно развитие и приетите работни процедури за нейното прилагане.

(3) Щатното разписание задължително се актуализира съобразно изискванията на финансиращите институции за наличие на минимален капацитет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ИМУЩЕСТВО. ВНОСКИ

Имущество

Чл. 39.            (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги, други права и задължения.

Източници на средства

Чл. 40.            Източници на средства на Сдружението са:

1.      годишен членски внос на членовете;

2.      дарения;

3.      финансирания по национални и международни програми

4.      други постъпления по предвидения от закона ред.

Вноски

Чл. 41.            (1) Всеки член на Сдружението е длъжен да внася годишен членски внос.

(2) Размерът на  годишния членски внос се определя по решение на Общото събрание.

Начин и срок на внасяне

Чл. 42.            (1) Вноските се внасят в касата на Сдружението или по банкова сметка на Сдружението.

(2) Годишният членски внос се внася в срок до 31.01 (тридесети и първи януари) на съответната календарна година. Новоприетите членове внасят пропорционална част от размера на годишния  членски внос за съответната календарна година в срок от 10 (десет) дни от датата на гласуването за приемането им за член на Сдружението.

(4) При забава на вноските членовете дължат обезщетение в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ, начислен върху просрочените вноски.

Разходване на имущество

Чл. 43. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на Управителния съвет и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителния му съвет до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

ГЛАВА ПЕТА – СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на Сдружението

Чл.44. (1) Сдружението е длъжно да води следните книги:

 1. Книга за членовете си, в която се вписват всички данни по чл. 10, ал. 7 от този Устав;
 2. Книга за протоколите от заседанията на ОС;
 3. Книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет;
 4. Книга за протоколите от заседанията на Комисията за избор на проекти;
 5. други, съобразно решенията на Управителния съвет.

(2) Сдружението е длъжно да води следните регистри:

 1. Регистър за даренията,
 2. Регистър на постъпилите проектни предложения;
 3. Регистър на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна помощ,
 4. други регистри, съгласно нормативните изисквания за прилагане на ПРСР и правилата за работа, приети във връзка с прилагането на СМР.

Чл.45. Всички книги и документи  на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за неговите членове, членовете на УС и членовете на помощните органи. Всяко лице има право на достъп при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Доклад за дейността

Чл. 46. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.      съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2.      размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.      финансовия резултат.

(2) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

 

ГЛАВА СЕДМА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 47.            (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Отговорността при отделяне или разделяне, както и членството при сливане, вливане или разделяне се уреждат съгласно разпоредбите на Закона.

 

Прекратяване

Чл. 48.            (1) Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание

2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 49. (1)  При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице по реда, предвиден в Закона.

Имущество след ликвидацията

Чл. 50. (1) Имуществото, останалото след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя на друго или други юридически лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, определено/и с решение на Общото събрание.

(2) Решението по ал. 1 се взема едновременно с вземане на решение за прекратяване на Сдружението.

(3) При липса на решение по ал. 2, имуществото се предоставя по решение на съда при спазване изискванията на Закона.

 

ГЛАВА СЕДМА – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 51. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Учредителите внасят годишен членски внос в пълен размер, съгласно решението на Общото събрание в срок от 2 (два) месеца от регистрацията на Сдружението. При забава на вноските учредителите дължат обезщетение в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ, начислен върху просрочените вноски.

Настоящият Устав се изготви в два еднообразни екземпляра – един за Сдружението и един за съда по регистрация.

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:


 

СПИСЪК на учредителите на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Местна инициативна група Терра Бесика – Батак и Ракитово”(СНЦ „МИГ Терра Бесика – Батак и Ракитово”)

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ (ЮЛ)

ИМЕ (ФЛ)

ЕИК/БУЛСТАТ (ЮЛ

ЕГН (ФЛ)

ПРЕДСТАВИТЕЛ на ЮЛ – име и длъжност

 

ЕГН

ПОДПИС

1.

 

 

 

 

 

2.